اخبار نیروهای مسلح

جالب است که این دو نظام اسلامی و کمونیستی در ظاهر متضاد ازلحاظ اسمی و ایدئولوژی، وجه مشترک‌های بسیار زیادی را دارا می‌باشند. از بارزترین وجوهات تشابه این دو نظام ضد بشری و ضد دموکراتیک عبارت‌اند از ایجاد ترس و خوف بین مردم خود، سانسور، سرکوب مخالفان، بی‌رحمی، زیر پا گذا... Read more

اختصاصی

جالب است که این دو نظام اسلامی و کمونیستی در ظاهر متضاد ازلحاظ اسمی و ایدئولوژی، وجه مشترک‌های بسیار زیادی را دارا می‌باشند. از بارزترین وجوهات تشابه این دو نظام ضد بشری و ضد دموکراتیک عبارت‌اند از ایجاد ترس و خوف بین مردم خود، سانسور، سرکو... Read more