اختصاصی

منت خامنه ای بر سر مردم خشمگین

اکنون مخالفان سیاسی‌اش را مهار کرده و خطرناک‌ها را حصر کرد. چون نه راهبردی برای افزایش قدرتشان داشتند نه برخی از آنها شجاعت رهبری سیاسی یک جنبش را. در این راستاست که چند سالی کارشان شده توصیه و خواهش و التماس. اما این خاصیت قدرت است که که ز... Read more