رئیس دفتر روحانی : واگذاری بنگاههای اقتصادی برای سپاه و ارتش الزامی است

واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری، در پایان جلسه هیات دولت به میان خبرنگاران آمد و بعنوان بخشی از مذاکرات و تصمیمات جلسه اعلام کرد: حضور نیروهای مســلح در اقتصاد کــه بــا اجــرای معیــوب سیاســت های اصل ۴۴در دولت هــای نهــم و دهــم شــدت گرفــت، موضوعــی اســت کــه همــواره بــا انتقــاد فعــالان  اقتصــادی و رئیــس جمهــوری روبرو … ادامه خواندن رئیس دفتر روحانی : واگذاری بنگاههای اقتصادی برای سپاه و ارتش الزامی است